Cheatsheet

497+ Creative icons

bg-check-circle
bg-close-circle
bg-add-circle
bg-remove-circle
bg-letter-c-upper-circle
bg-add-square
bg-home
bg-image
bg-camera
bg-videocam
bg-favorite
bg-setting
bg-visibility
bg-visibility-off
bg-lock
bg-lock-open
bg-hand-thumb-up
bg-hand-thumb-down
bg-light-bulb
bg-send
bg-store
bg-card
bg-truck
bg-shopping-cart
bg-shopping-bag
bg-notifications
bg-notifications-check
bg-notifications-close
bg-notifications-add
bg-notifications-remove
bg-inventory
bg-inventory-note
bg-inventory-check
bg-inventory-close
bg-inventory-add
bg-inventory-remove
bg-coupon
bg-coupon-check
bg-coupon-close
bg-bookmark
bg-bookmark-note
bg-bookmark-check
bg-bookmark-close
bg-bookmark-add
bg-bookmark-remove
bg-memo
bg-memo-note
bg-memo-check
bg-memo-close
bg-memo-add
bg-memo-remove
bg-shield
bg-shield-off
bg-shield-note
bg-shield-check
bg-shield-close
bg-shield-add
bg-shield-remove
bg-star
bg-star-half
bg-reply
bg-forward
bg-sync
bg-undo
bg-redo
bg-open-in-new
bg-open-in-full
bg-close-fullscreen
bg-refresh
bg-wifi
bg-rss-feed
bg-link
bg-share-arrow
bg-check
bg-close
bg-add
bg-remove
bg-search
bg-search-check
bg-search-close
bg-search-add
bg-search-remove
bgs-check-circle
bgs-close-circle
bgs-add-circle
bgs-remove-circle
bgs-letter-c-upper-circle
bgs-add-square
bgs-home
bgs-image
bgs-camera
bgs-videocam
bgs-favorite
bgs-setting
bgs-visibility
bgs-visibility-off
bgs-lock
bgs-lock-open
bgs-hand-thumb-up
bgs-hand-thumb-down
bgs-light-bulb
bgs-send
bgs-store
bgs-card
bgs-truck
bgs-shopping-cart
bgs-shopping-bag
bgs-notifications
bgs-notifications-check
bgs-notifications-close
bgs-notifications-add
bgs-notifications-remove
bgs-inventory
bgs-inventory-note
bgs-inventory-check
bgs-inventory-close
bgs-inventory-add
bgs-inventory-remove
bgs-coupon
bgs-coupon-check
bgs-coupon-close
bgs-bookmark
bgs-bookmark-note
bgs-bookmark-check
bgs-bookmark-close
bgs-bookmark-add
bgs-bookmark-remove
bgs-memo
bgs-memo-note
bgs-memo-check
bgs-memo-close
bgs-memo-add
bgs-memo-remove
bgs-shield
bgs-shield-off
bgs-shield-note
bgs-shield-check
bgs-shield-close
bgs-shield-add
bgs-shield-remove
bgs-star
bg-arrow-align-left
bg-arrow-align-right
bg-arrow-align-up
bg-arrow-align-down
bg-arrow-end-up
bg-arrow-end-down
bg-arrow-end-left
bg-arrow-end-right
bg-arrow-start-up
bg-arrow-start-down
bg-arrow-start-left
bg-arrow-start-right
bg-arrow-key-up
bg-arrow-key-down
bg-arrow-key-left
bg-arrow-key-right
bg-arrow-drop-up
bg-arrow-drop-down
bg-arrow-drop-left
bg-arrow-drop-right
bg-unfold-more
bg-unfold-less
bg-arrow-in-up
bg-arrow-in-down
bg-arrow-in-left
bg-arrow-in-right
bg-arrow-out-up
bg-arrow-out-down
bg-arrow-out-left
bg-arrow-out-right
bg-arrow-up
bg-arrow-down
bg-arrow-left
bg-arrow-right
bg-arrow-up-left
bg-arrow-up-right
bg-arrow-down-left
bg-arrow-down-right
bg-arrow-up-circle
bg-arrow-down-circle
bg-arrow-left-circle
bg-arrow-right-circle
bg-arrow-drop-up-square
bg-arrow-drop-down-square
bg-arrow-up-left-circle
bg-arrow-up-right-circle
bg-arrow-key-up-circle
bg-arrow-key-down-circle
bg-arrow-key-left-circle
bg-arrow-key-right-circle
bg-arrow-drop-up-circle
bg-arrow-drop-down-circle
bg-arrow-drop-left-circle
bg-arrow-drop-right-circle
bgs-arrow-up-circle
bgs-arrow-down-circle
bgs-arrow-left-circle
bgs-arrow-right-circle
bgs-arrow-drop-up-square
bgs-arrow-drop-down-square
bgs-arrow-drop-left-square
bgs-arrow-drop-right-square
bgs-arrow-up-left-circle
bgs-arrow-up-right-circle
bgs-arrow-down-left-circle-1
bgs-arrow-down-right-circle-1
bgs-arrow-key-up-circle
bgs-arrow-key-down-circle
bgs-arrow-key-left-circle
bgs-arrow-key-right-circle
bgs-arrow-drop-up-circle
bgs-arrow-drop-down-circle
bgs-arrow-drop-left-circle
bgs-arrow-drop-right-circle
bg-play
bg-pause
bg-stop
bg-recode
bg-play-circle
bg-pause-circle
bg-stop-circle
bg-recode-circle
bg-skip-previous
bg-skip-next
bg-fast-rewind
bg-fast-forward
bgs-play
bgs-pause
bgs-stop
bgs-recode
bgs-play-circle
bgs-pause-circle
bgs-stop-circle
bgs-recode-circle
bgs-skip-previous
bgs-skip-next
bgs-fast-rewind
bgs-fast-forward
bg-menu
bg-menu-center
bg-menu-right
bg-menu-left
bg-apps
bg-drag-horiz
bg-drag-vert
bg-more-horiz
bg-more-vert
bg-more-horiz-circle
bg-more-vert-circle
bgs-more-horiz-circle
bgs-more-vert-circle
bg-file
bg-file-note
bg-file-check
bg-file-close
bg-file-add
bg-file-remove
bg-folder
bg-folder-note
bg-folder-more
bg-folder-check
bg-folder-close
bg-folder-add
bg-file-remove
bgs-file
bgs-file-note
bgs-file-check
bgs-file-close
bgs-file-add
bgs-file-remove
bgs-folder
bgs-folder-note
bgs-folder-more
bgs-folder-check
bgs-folder-close
bgs-folder-add
bgs-folder-remove
bg-info
bg-warning
bg-question
bg-info-circle
bg-warning-circle
bg-question-circle
bg-stamp-check
bg-stamp-close
bgs-info-circle
bgs-warning-circle
bgs-question-circle
bgs-stamp-check
bgs-stamp-close
bg-person
bg-person-circle
bgs-person
bgs-person-circle
bg-bluetooth
bg-key-space-bar
bg-key-command
bg-share
bgs-share
bg-date
bg-date-note
bg-date-today
bg-date-question
bg-date-more
bg-date-range
bg-date-check
bg-date-close
bg-date-add
bg-date-remove
bg-date-info
bg-date-warning
bg-clock
bg-alarm
bg-alarm-off
bg-alarm-check
bg-alarm-close
bg-timer
bg-timer-off
bg-update
bgs-date
bgs-date-note
bgs-date-today
bgs-date-question
bgs-date-more
bgs-date-range
bgs-date-check
bgs-date-close
bgs-date-add
bgs-date-remove
bgs-date-info
bgs-date-warning
bgs-clock
bgs-alarm
bgs-alarm-off
bgs-alarm-check
bgs-timer
bgs-timer-off
bg-explore
bg-explore-off
bg-navigation
bg-near-me
bg-near-me-off
bg-location
bg-location-off
bg-location-check
bg-location-close
bg-my-location
bg-my-location-off
bg-language
bgs-explore
bgs-explore-off
bgs-navigation
bgs-near-me
bgs-near-me-off
bgs-location
bgs-location-off
bgs-location-check
bgs-location-close
bgs-my-location
bg-mail
bg-mail-open
bg-inbox
bg-call
bg-chat
bg-chat-note
bg-chat-more
bg-chat-check
bg-chat-close
bg-chat-add
bg-chat-remove
bg-chat-2
bg-chat-2-note
bg-chat-2-more
bg-chat-2-question
bg-chat-2-check
bg-chat-2-close
bg-chat-2-add
bg-chat-2-remove
bg-chat-2-info
bg-chat-2-warning
bgs-mail
bgs-mail-open
bgs-inbox
bgs-call
bgs-chat
bgs-chat-note
bgs-chat-more
bgs-chat-check
bgs-chat-close
bgs-chat-add
bgs-chat-remove
bgs-chat-2
bgs-chat-2-note
bgs-chat-2-more
bgs-chat-2-question
bgs-chat-2-check
bgs-chat-2-close
bgs-chat-2-add
bgs-chat-2-remove
bgs-chat-2-info
bgs-chat-2-warning
bg-content-copy
bgs-content-copy
bg-edit
bgs-edit
bg-list
bg-format-align-justify
bg-format-align-left
bg-format-align-right
bg-format-align-center
bg-format-align-bottom-left
bg-format-align-bottom-right
bg-format-align-bottom-center
bg-format-align-top-left
bg-format-align-top-right
bg-format-align-top-center
bg-format-title
bg-format-bold
bg-format-italic
bg-format-underlined
bg-format-size
bg-format-strikethrough
bg-sun
bg-moon
bg-cloud
bg-bolt
bgs-sun
bgs-moon
bgs-cloud
bgs-bolt
bg-filter
bgs-filter
bg-category
bgs-category
bg-view-grid
bgs-view-grid
bg-view-list
bg-view-table